Tén Cong ty viét bang Tiéng Viét:

CONG TY CO PHAN GIAI PHAP NANG LIZ@NG THANH PHO HO CHI MINH.

Tén Cong ty viét bang Tiéng Anh:

MO CHI MINH CITY ENERGY SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY.

Tén Cong ty viét tat:

ECCHCMC.

Tién thân Iâ Trung Um Tlét kI8m Nang lcong Tp. ktC‹’• ‹••••!*•w thu§c Sé Khoa hoc vS Céng ngh{e Tp.NCM3 la Trung tâm dâu tién cua khu vcrc Mién Nam tiép nhân, Eng dung va pho cap thanh cong cong nghé nang Icrgng tai tgo, voi hon 10 ngm kinh nghl@m trong linh vvc to vân, dâu to vâ thi cong céc giai phap tiét kiém nang lcrong, nang lcrong téi tao, céc thânh vién cua Trung tâm Tiét kiém Nang Icrong Tp.HCI•1 dâ thânh Iâp ra Cong ty CP Giâi phap Nang luong Thanh pho Ho Chi Ninh, voi su ho trg cua céc doi téc chién Icroc nhcr:

Trung tâm Tiét kiém Nang Icrong Tp.HCM (nay Iâ Trung tâm Lfng dung Tién bo Khoa hoc va Cong nghé)

Cong ty CP To vân vâ Bâu Tel Nang lizong Viet ‹VIETESCO)

Cong ty CP Cong nghé Nang Icrong Bén vcrng Viét Nam (SETECH) Cong ty Nitsubishi UFJ Norgan Stanley (NUMSS, doi tâc Nhât Ban) Cong ty Daeseung Spaceone {doi tac Han Quocj

Voi doi ngñ nhân Icrc trinh d{o cao va mgng Icroi chuyén gia hang dâu trong nu’oc vâ quoc té trong nhiéu linh vctc khâc nha,u ECCMCMC cung câp !ch vu chuyén nghiép trong linh v¿c st dung nang logng tiét kiém va hieu qua, nang logng moi, nang Icrong tai tgo.

Oac biet trong ITnh voc Oien nang logng mat troi, chi tfnh riéng trong nâm 2O19, tong cong suât ECCMC OC dâ lap dat dau noi Ién toi 1ONw trén khâp lanh tho Viét Nam.

Cong ty hoat dong theo Luât doanh nghiép, Giây chung nhan dâng ky doanh nghiép so 0314915449.

CONG TY CO PHAN GIAI PHAP NANG LLfONG THANH PHO HO CHI MINH

Bia chi: 149/63 Trinh Binh Trgng, Phcrong Phd Trung, Quan Tân Phñ, Thânh pho Ho Chf Minh.

Bién thoai: 0977744741

Do Ong: Nguyen Hoâng Gia – Chcrc vu: Tong Giâm Ooc Iâm dai dién

NOMT DING TEEVAN:

Ter vân kiém toan nang loong;

To van Iâp bao cao nghién cdu kha thi cac dcr an tiét kiém nang Icrong, sân xuât sach.

Ter van, thiét ké xây dcrng cho cac cong trinh xây dcrng, cac toa nha sd dung nang logng tiét kiém va hiéu quâ…;

Ter van trién khai cac dcl an san xuât hctong toi set dung nang Icrong sach, bao vé moi trcrong;

To vân thanh lap he thong quan Iy nang Isong;

Ter van, phat trién cac dcr an nang luong moi va nang Icrong tai tao; To van d!ch vu tai chfnh – dâu to cac giai phap tiét kiem nang hang. Ter van va dau ter cac giai phap tiét kiém nang Icrong, nang Icrong tai tao.

 

H0#T

DAT:

lanh, nang Ivong moi, nang Isong tai tao.

Lip dat va crng dung pin nang Icrong mat troi trong hogt dong san xuât kinh doanh va sinh hoat voi cong nghé hoa looi true tiép vao looi dién quoc gia.

NOATB NG PIN PHOI CUNG CAP THIET B!:

Bon”v ! nhap khâu phân phoi chfnh hang Pin Nang Lcrong Mât Troi va Inverter cua cac tap doan Ion uy tfn trong linh vvc ngng hang tai tgo nho: SUNERGY USA WORKS LLC , HYUNDAI, SAJ, Sf•’IA……

Bon •! phân phoi cac thiét b! ‹ let kiém nang Icrong, va san phâm Eng dung nang Icrong tai tgo moi trong sinh hogt va hogt d{ong sân xuât kinh doanh.

H0#T   DAO TAO, PHO

To chic dao tao, tap huân cho cac”ky so va chuyén vién vé câc kién thzc trong linh vcrc nang lctong tai tao.

Pho rong crng dung pin nang Icrong mat troi cong nghé hoa looi trcrc tiép vao cac cong trinh Ion nho, ter cac co so ban nganh co quan, ho gia dinh dén cac cong trinh cong cong.